Termeni si conditii

TERMENI ȘI CONDIȚII – PARTEA DIN WEBSITE-UL www.ohvaz.ro

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ce date cu caracter personal prelucrează SC OVĂZ CU LAPTE DE MIGDALE SRL?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea,  restritionarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

Pentru a accesa website-ul www.ohvaz.ro, nu este nevoie să ne furnizați niciun fel de date cu caracter personal.

În contextul desfășurării activitații curente a SC OVĂZ CU LAPTE DE MIGDALE, inclusiv derulării activității comerciale/contractuale, implicând achiziționarea de produse oferite pe website-ul www.ohvaz.ro,  precum și în contextul îndeplinirii obligațiilor legale, vă putem solicita anumite date cu caracter personal.

            În acest sens, SC OVĂZ CU LAPTE DE MIGDALE va prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail.

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către SC OVĂZ CU LAPTE DE MIGDALE, exclusiv în scopurile mai jos menționate sunt:

 • Clienții persoane fizice ai SC OVĂZ CU LAPTE DE MIGDALE SRL (actuali, foști sau potențiali), vizitatori, public larg, reprezentanții/împuterniciții ai acestora, legali sau convenționali;
 • Reprezentanții/împuterniciții/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, , furnizori, prestatori de servicii) și ai instituțiilor/autorităților publice.

Consecințele refuzului furnizării datelor cu caracter personal

Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteți obligați să furnizați date complete, actualizate și corecte în vederea finalizării comenzilor online efectuate pe www.ohvaz.ro

 Pentru a vă putea oferi anumite servicii specifice activității, SC OVĂZ CU LAPTE DE MIGDALE vă solicită datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor SC OVĂZ CU LAPTE DE MIGDALE.

 Atunci când achiziționați un serviciu / produs furnizat de SC OVĂZ CU LAPTE DE MIGDALE, vom colecta date personale în legătură cu prestarea respectivelor servicii.

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale în vederea accesării serviciilor SC OVĂZ CU LAPTE DE MIGDALE, dumneavoastră sunteți informat/ă și/sau vă exprimați în mod expres consimțământul (va dați acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date (legislația internă și dreptul comunitar-UE).  

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligații legale, și nici nu este justificată de un interes legitim al SC OVĂZ CU LAPTE DE MIGDALE, dumneavoastră puteți refuza o astfel de prelucrare sau vă puteți retrage consimțământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor.

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal ?

Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următoarele scopuri:

 • Furnizarea/livrarea produselor comandate prin intermediul site-ului www.ohvaz.ro
 • Derularea activității comerciale/contractuale a SC OVĂZ CU LAPTE DE MIGDALE;
 • Facturarea și încasarea valorii serviciilor SC OVĂZ CU LAPTE DE MIGDALE;
 • Gestionarea relațiilor cu clienții; comunicarea comercială cu clienții prin orice mijloc de comunicare;
 • Îndeplinirea obligațiilor legale incidente;
 • Comunicarea cu organismele/autoritățile/instituțiile publice sau de interes public;
 • Activități de audit și control/supraveghere;
 • Arhivare, scopuri statistice;
 • Colectare debite/Recuperare debite restante;
 • Soluționarea disputelor și litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătorești, arbitrale, ordine judecătorești , etc.

SC OVĂZ CU LAPTE DE MIGDALE SRL va consideră toate informațiile colectate de la dumneavoastră că fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele personale, după cum urmează:

 • Clienți persoane fizice ai SC OVĂZ CU LAPTE DE MIGDALE (actuali, foști sau potențiali), reprezentanți/împuterniciți ai acestora, legali sau convenționali; (pentru scopul derulării raporturilor comerciale/contractuale);
 •  furnizori, prestatori și alte entități juridice, parteneri de afaceri/contractuali ai SC OVĂZ CU LAPTE DE MIGDALE, autorități/instituții publice;

Destinatarii (alții decât persoanele vizate) datelor pot fi:

 •  autorități publice centrale și locale, autorități judecătorești, poliție, parchet (în limitele prevederilor legale și/sau că urmare a unor cereri expres formulate), societăți bancare, executori judecătorești,  societăți de asigurare și reasigurare, organizații de cercetare a pieței (scop statistic) etc.

În relația cu SC OVĂZ CU LAPTE DE MIGDALE, dumneavoastră, beneficiați conform prevederilor legale aplicabile, de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, SC OVĂZ CU LAPTE DE MIGDALE va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activităților SC OVĂZ CU LAPTE DE MIGDALE, până în momentul în care dumneavoastră, sau reprezentantul legal/convențional al dvs, veți exercită dreptul de opoziţie/ de ștergere (cu excepția situației în care SC OVĂZ CU LAPTE DE MIGDALE prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/convențional nu veți exercita dreptul de opoziţie/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către OVAZ CU LAPTE DE MIGDALE SRL pentru o durata de minim 2 ani sau pentru o durata stabilită printr-un alt cadru legal, sau vor fi distruse.

Mai mult decât atât, va informăm că instalarea aplicațiilor MyStylist și furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal nu conduce la stocarea ulterioară a datelor, acestea fiind șterse odată cu dezinstalarea aplicației

Ce măsuri de siguranță sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?

Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce SC OVĂZ CU LAPTE DE MIGDALE depune toate eforturile în privința protejării datelor dumneavoastră personale, nu putem garanta în mod absolut securitatea datelor transmise către website-ul www.ohvaz.ro. Orice transmisie de date se face pe riscul dumneavoastră. Odată ce primim informația referitoare la dumneavoastră, vom utiliza proceduri și măsuri stricte de siguranță împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Prin citirea acestui document, dumneavoastră ați fost informat/ă cu privire la drepturile de care beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat.  Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimțământ, dumneavoastră aveți dreptul, de a va retrage consimțământul în orice moment în formă scrisă, adresată SC OVĂZ CU LAPTE DE MIGDALE SRL, în condițiile legislației aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimtamântului înainte de retragerea acestuia.

Pentru celelalte scopuri, dumneavoastră aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizați către SC OVĂZ CU LAPTE DE MIGDALE să facă obiectul unei prelucrări, cu menționarea datelor și scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate și legitime, legate de situația dvs. particulară, cu excepția cazurilor în care SC OVĂZ CU LAPTE DE MIGDALE demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța. În caz de opoziție nejustificată, SC OVĂZ CU LAPTE DE MIGDALE este îndreptățită să prelucreze în continuare datele în cauza.

Prin citirea acestui document dumneavoastră ați luat la cunoștință și înțelegeți faptul că datele cu caracter personal furnizate către SC OVĂZ CU LAPTE DE MIGDALE constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de noi prin intermedul site-ului www.ohvaz.ro și/sau derularea activității comerciale/contractuale.

În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, va exercitati drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, SC OVĂZ CU LAPTE DE MIGDALE poate:

 • fie să perceapă o taxă rezonabilă țînând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentu luarea măsurilor solicitate;
 • fie să refuze să dea curs cererii.

De asemenea, dumneavoastră vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în față unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.

Cum va puteți exercita drepturile dumneavoastră?

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa Specialistului de date personale din cadrul SC OVĂZ CU LAPTE DE MIGDALE cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail: contact@ohvaz.ro sau la următoarea adresa de corespondență: Bulevardul Decebal nr 12, Bloc S7, Scară 1, Etaj 5, Ap. 15, sector 3, București. Cererii i se va atașa o copie lizibilă a actului de identitate al semnatarului.

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului SC OVĂZ CU LAPTE DE MIGDALE www.ohvaz.ro prezențele prevederi,  pentru a fi tot timpul informați în legătură cu acestea. Prin accesarea website-ului aparținând SC OVĂZ CU LAPTE DE MIGDALE sau utilizarea serviciilor SC OVĂZ CU LAPTE DE MIGDALE prin intermediul website-ului, ulterior modificărilor, se vor consideră acceptate, noile prevederi. 

Prezentul set de Termeni și condiții a fost adoptat și actualizat la dată de 20.11.2018.